Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

VATTEN

Räcker vattnet i torkans tider?
Av Franz T. Cohn

Efter två torra vintrar närmar sig vattennivån i Genesarets sjö (Kinneret) det röda strecket. I juli eller augusti når den denna farligt låga nivå om inget görs. Sjön är Israels förnämsta vattenreservoar. Grundvattnet är också i farozonen. Blir vattenuttaget för stort tränger saltvatten in. Skadorna kan då bli omöjliga att reparera. Därigenom har Israels vattenförsörjning nu kommit in i ett akut nödläge. I denna artikel vill vi ge en översikt av problemen och några tänkbara kort- och långsiktiga lösningar.

Medan experterna varnat för denna utveckling i många år, har politikerna slagit dövörat till eller inte vågat ta verksamma beslut. Både att anpassa förbrukningen till tillgången och att väsentligt öka vattentillgången kostar stora pengar.
Detta år har läget blivit så akut att myndigheterna tvingas vidtaga drastiska åtgärder för att minska vattenförbrukningen.
Det blir främst jordbruket som drabbas eftersom detta är den största vattenkonsumenten. När detta skrivs förbereds en nödlagstiftning, vilken föreskriver att vattenmängden skärs ner med 40%. Det diskuteras nu om denna ransonering skall drabba all odling eller enbart säsongsgrödor och om fruktodlingarna skall lämnas i fred. I vilket fall som helst kommer jordbrukarna att drabbas av stora förluster under 1999. Det talas om minst 2 miljarder kronor. Odlarna vill lasta över dessa kostnader antingen på statskassan och därmed skattebetalarna eller på konsumenterna via högre priser på trädgårdsprodukter som då givetvis är inflationsdrivande.

HUR DISTRIBUERAS VATTNET?
Sedan staten bildades har Israels regeringar prioriterat landets uppodling. Med ett rörnät
på 6 500 kilometer och 700 pumpstationer med 600 reservoarer har sedan 1964 hela landet försetts med färskvatten. Detta hämtas ur Genesarets sjö, Israels fåtaliga floder och 1 300 brunnar. Det vatten som nu går åt på en dag är lika mycket som pumpades upp under hela år 1948.
På senare år har också ett nät för renat avloppsvatten byggts. Renat avloppsvatten, s.k. grått vatten, kan användas för att bevattna bomullsfält och vissa fruktträd men ej för grönsaker och meloner. Detta nät kan och måste byggas ut ytterligare. Flygts Pumpar i Solna medverkar med sina pumpar och sin teknologi vid denna utbyggnad. Tyvärr har byggandet av reningsverk för avloppsvatten halkat efter. Israels få floder och en del grundvattenkällor har hunnit förstöras av orenat avlopp från de växande städerna men håller på att rehabiliteras allt eftersom nya höggradiga reningsverk tas i drift.
I Eilatområdet har stora avsaltningsanläggningar för havsvatten installerats för att förse de många hotellen med sötvatten. I Negev och Hulahdalen finns bräckt vatten som kan användas för vissa trädgårdsprodukter och för fiskodling.

VATTENFORSKNINGEN I ISRAEL ÄR VÄL UTVECKLAD
1998 tilldelades professor Gideon Dagan från Tel Avivs universitet Stockholms Vattenpris för sina studier av grundvattnets utbredning. Nästan ingenstans är vattentillgången eller -bristen så väl kartlagd som i Israel och på Västbanken. Kunskap saknas alltså inte. Däremot har det länge varit brist på tillräckligt förutseende och investeringsvilja.

VAR FINNS LÖSNINGEN?
Ledande forskare, som professor Harvey Lithwick på Negev Center for Regional Development vid Ben Gurion universitetet i Beersheva, förordar fri prissättning på vatten. Därmed skulle jordbruket bättre inrikta sig på grödor som är lönsamma även med ett högre vattenpris än det nuvarande som är subventionerat. Däremot menar Lithwick och andra forskare att hushållens förbrukning inte kan minskas nämnvärt med ett högre pris. Industrin i Israel förbrukar för lite vatten för att en minskning där skall få någon större betydelse. Enligt tidningsuppgifter vill myndigheterna med en upplysningskampanj få till stånd ett frivilligt sparande. En ransonering av vatten till hushållen anses vara en politisk omöjlighet.

De långsiktiga lösningar som har undersökts är följande:
Avsaltning av havsvatten
Kostnader på omkring 8 kronor per kubikmeter har nämnts. Det är tre till fem gånger högre än nuvarande pris till jordbruk och kommuner. Merkostnaden utslagen på hela vattenåtgången behöver dock inte vara avskräckande. Jordanien och de palestiniska områdena lär dock icke ha råd med en sådan kostnad.
Import från Turkiet
En idé om att bogsera vatten genom Medelhavet i jättelika gummipråmar har framförts, men något kubikmeterpris har ännu ej lämnats av Turkiet som har gott om vatten.
Rörledning genom Syrien eller från Nilen
En vattenledning från Turkiet genom Syrien är tyvärr ännu en politisk omöjlighet men skulle även lösa Jordaniens och Västbankens svåra vattenbrist. Med vatten från Nilen i Egypten i en rörledning genom Sinai skulle i varje fall Gazas vattenproblem finna en definitiv lösning.
Framkallande av regn
genom att sprida saltkristaller inom moln med flyg. Hittills har silverjodid använts, vilket är dyrt. Nya försök görs nu med mikrokristaller av vanligt koksalt.
Vattendammar
Om det över huvudtaget regnar, kan vattnet samlas och sparas i dammar och konstgjorda sjöar. Sådana byggs av Keren Kajemet på platser där geologiska förutsättningar finns.
Kanal från Medelhavet till Döda havet
Tack vare höjdskillnaden på ca 300 meter kan ett vattenkraftverk skapas samtidigt som vattentrycket kan användas direkt för avsaltning av havsvatten med omvänd osmos (en slags filtrering). Detta projekt skulle helt kunna eliminera Israels, Jordaniens och palestiniernas vattenbrist från år 2015.

POLITISKA FÖRVECKLINGAR
Enligt avtal med palestinierna och med Jordanien skall Israel leverera bestämda kvantiteter färskvatten. Av nyhetsmeddelanden att döma vill Israel nu backa från dessa åtaganden och minska de avtalade kvantiteterna med hänvisning till force majeure. Motsidan hänvisar till israelernas slöseri med vatten i sina privata simbassänger och på gräsmattor. De menar att detta inte är acceptabelt när man själv lider verklig brist på vatten för hushållstvätt och den dagliga hygienen. Odlingarna torkar bort. Denna brist förstärks av att en del av det vatten Israel pumpar över till Västbanken och Jordanien försvinner på grund av läckage genom rostiga rör eller att det avleds av vattentjuvar. Dessa säljer sedan vattnet till högt pris när kommunernas kranar har sinat. Ett annat problem på Västbanken gäller de egna brunnarna. I Hebron och i andra samhällen renas inte avloppsvattnet vilket förstör grundvattnet. I andra fall borras privata brunnar helt okontrollerat vilket minskar vattenmängden i de kommunala vattentäkterna.

TILLGÅNGEN MÅSTE ÖKAS
Experterna är eniga om att det är tillgången som måste ökas i hela regionen. Detta kräver samarbete mellan alla stater i området och övergripande politiska lösningar. Visst samarbete har redan inletts mellan egyptiska, jordanska och israeliska experter. EU och andra länder har satsat pengar för att rusta upp vatten- och avloppssystemen på Västbanken.
Krisen i år har förhoppningsvis det goda med sig att de israeliska politikerna vaknar till insikt och tar beslut. Risken är dock stor att de slumrar till igen om den kommande vintern blir regnrik.

Genesarets sjö, Kinnereth på hebreiska, ligger i natursköna Galiléen i norra Israel och är landets enda sötvattensjö och därmed Israels största reservoar av färskvatten. Den är omgiven av bibliska minnesmärken och kyrkor samt hotell och andra turistanläggningar. Sjöns yta ligger i slutet av mars 1999 ca. 212 meter under havet. Sjunker vattnet en meter till genom vattenuttag och avdunstning, nås det röda strecket under vilket det är förbjudet att pumpa.

Den som vill fördjupa sig i ämnet rekommenderas följande artiklar:
Harvey Lithwick et al.: Evaluating Water Balances in Israel. Working Paper No.10, December 1998. Kan beställas via fax +972-7-6278991 eller e-post: Yiftach@bgumail.bgu.ac.il
Dov Sitton: Development of Water Resources. Finns på Internet http://www.israel-mfa.gov.il/mfa/go.asp?MFAH01vv0
Se även:
Muna Hamzeh-Muhaisan: Who's to blame for the severe water shortages? I Palestine Report, August 14 1998, Vol.5 No.9. http://www.jmcc.org/media/report/98/Aug/2.htm
Franz T. Cohn: Brännbart ämne - vatten. Menorah nr.2, 1996.
http://www.menorah-sweden.com/artiklar/aktuellt.1996.htmlTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.