Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Aktuellt

98-nr4 s4

Utbildning för u-länder - israelisk know-how exporteras över hela världen

Av Janet M. Moshe

Både Sverige och Israel ger internationellt bistånd. Sverige har SIDA (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) och Israel har MASHAV (översatt till Israels Center för internationellt samarbete). Där slutar dock likheten. Sverige gav 1997 ut 0,73% av BNP, motsvarande 8,5 miljarder kronor i u-landshjälp. Israel har inte sådana resurser.

Mashav, som har funnits i 40 år, har en årsbudget på ca. 200 miljoner kronor. Pengarna används till att ge jordnära och även akademisk utbildning i bl.a. jordbruk och trädgårdsodling, fiskodling, hälsovård och management. År 1997 deltog närmare 5000 personer från 135 länder i dessa kurser som hålls lokalt i mottagarlandet eller i Israel.
Menorahs korrespondent i Jerusalem, Janet M. Moshe, har besökt Mashav och skrev denna rapport från en relativt okänd del av staten Israels verksamhet. Mer om Mashav finns på Internet: www.israel-mfa.gov.il/mfa/mashav/mindex.html

Konkret samarbete Sverige - Israel om jordbruk och vatten i torra områden

"On Management of Soil and Water Resources in Arid and Semiarid Areas: Challenges and Solutions" heter en konferens som sponsras gemensamt av SIDA och MASHAV, med Sveriges lantbruksuniversitet och Israels Center for International Agricultural Development Corporation (CINADCO) samt Ministry of Agriculture and Rural Development som organisatörer. Deltagarna väntas komma från Mellanöstern och Afrika. Konferensen skulle ha hållits i Beersheva, Israel, 18-23 oktober 1998 men lär ha uppskjutits sex månader. Den är ett exempel på det konkreta trilaterala samarbete som pågår.

Hjälp till självhjälp
Israel, som är vida berömt för sin expertis inom jordbrukets alla fåror, plöjer nu vidare in i sitt fyrtionde år i en strävan att ge hjälp till självhjälp genom "Mashav".
Det enkla hebreiska namnet kan översättas med det mer pompösa "Israels Utrikesministeriums Centrum för Internationellt Samarbete".
Vid fyllda 50 år har Israel fortfarande ont om naturresurser. Men vad landet lyckats med och har kunskap om, det är hur man uppnår bästa möjliga skörderesultat när tillgången på vatten är begränsad. Israel har åtagit sig att dela med sig av dessa kunskaper och visa andra länder, hur de skall kunna dra största nytta av sina befintliga resurser.
Sedan 1958 har drygt 65 000 män och kvinnor från hela jordklotet kommit till Israel för att delta i Mashavs kurser i en rad olika ämnen i allt från lantbruk och folkhälsa till företagsledning och teknik. Dessutom har mer än 6 000 människor från 140 olika länder deltagit i korta och längre kurser som hållits i deras hemland. Demonstrationscentra överallt i världen når en mängd olika sorts människor genom att sprida kunskap om israeliska odlingsmetoder, om behandling av ögonsjukdomar och hur man organiserar tekniska skolor.
Denna statistik är inte något självändamål, enligt Yitzhak Abi på Mashav, som varit verksam i denna "export" av agrikulturell utveckling i mer än fyrtio år. -Jag mäter vår framgång med hur de israeliska insatserna påverkar de deltagande ländernas jordbrukspolitik, livsmedelsförsörjning och hälsovård, m.m.
Överenskommelser om trilateralt utbildningsbistånd mellan i- och u-länder med Israel som verkställande part har underskrivits av USA, Holland och Danmark som är de stora bidragsgivarna. Med dessa avtal täcks en del av Mashavs kostnader.

Sverige deltar i mönsterfarm
Till och med efter Yom Kippur-kriget 1973, då många afrikanska stater temporärt
bröt sina formella diplomatiska relationer med Israel, fortsatte de att begära rådgivning i jordbruksfrågor. I ett intressant kenyanskt projekt har ökenliknande mark förvandlats till yppiga grönområden med hjälp av Mashav. Det svenska biståndsorganet SIDA har varit en villig supporter till programmet. (Se bilderna.) En mönsterfarm startades i januari 1991 under israelisk handledning i Kibwezi som är ett ökenliknande område mellan Nairobi och Mombasa. Förutom att de frösorter som importerats från Israel lovade rik och god skörd, kombinerade man på mönsterfarmen en korrekt beräknad gödning med israelisk droppbevattning, som minimerar vattenförbrukningen. Resultatet blev enastående. Idag överförs denna kunskap från mönsterfarmen till närmare 500 familjejordbruk i området.

Fas nummer 2 i det kenyanska projektet sker i nära samarbete med kenyanska jordbruksministeriet varvid lokala farmare får en omfattande utbildning och handledning. Israeliska experter och lokal personal genomför såväl övningskurser och seminarier som fältforskning. Som ett resultat av denna gemensamma verksamhet har lokala farmare kunnat hjälpa till att utveckla torktåliga skördar, förbättra jordens kvalitet, besegra växtsjukdomar och därigenom öka sina inkomster.

Berikande humanitära program
Utöver jordbruksprojekten når Mashav ut över världen med humanitära program, som utarbetats vid de israeliska universiteten för att förbättra hälsovården, utbildningen och samhällsutvecklingen i u-länder. Det synes också vara extremt viktigt att idag skapa lösningar på de ekonomiska utmaningarna i Östeuropa och i forna Sovjetunionen där Centralasien blivit en ny gräns. Israel står i främsta ledet med sina bemödanden att skapa ett praktiskt samarbete med och mellan f.d. Sovjetblockets randstater.

Bekämpa afrikanska ögonsjukdomar
Ända sedan 60-talet har Israels program för medicinsk assistans haft en avsevärd betydelse ute i världen. Exempelvis har israeliska ögonspecialister besökt u-länder och hjälpt till att bemanna nya sjukhusavdelningar för att bistå med bekämpandet av grasserande ögonsjukdomar och blindhet. Lokala läkare och sjuksköterskor har gått på intensivkurser i Jerusalem där de förvärvat kunskaper och färdigheter som de sedan kunnat ta med sig hem till sina egna länder.

Ögonklinik i järnvägståg når ut
I Zimbabwe har man med Israels hjälp inrättat ögonkliniker i järnvägsvagnar, kompletta med undersökningsrum och operationsutrustning. De här "ögontågen" gav människorna ute i landsbygden möjlighet att få ögonbehandling och -operationer. Tågen kom faktiskt ut till folket. Lokal medicinsk personal hjälpte till med den förberedande undersökningen. Israeliska ögonspecialister genomförde sedan dussintals kirurgiska ingrepp på tågen.

Utbildning på universitetsnivå
Mashavs träningscentra innefattar universitet, kibbutzer, Golda Meirs Internationella Utbildningsinstitut på Mount Carmel i Haifa och Rehovots Center för Utvecklingsstudier.
Närmare 120 kurser hålls årligen på fem språk - engelska, franska. spanska, ryska och arabiska.
Till detta kommer att mer än 500 studenter från 60 länder genom Mashav fått diplom från Hebreiska Universitetet och Hadassah-sjukhuset som bevis på att de genomgått akademisk utbildning som folkhälsospecialister med internationell Mastersgrad.

Studenter som Khin Mar Kyi, som är chefssköterska i Burma, säger att den utbildning hon fick i ledarskap och administration vid en professionell kurs i Israel har betytt oändligt mycket för hennes ställning där hemma.
- Kursen underströk lagarbete, gott ledarskap med kvalitet, förmågan till kommunikation i arbetet, vårdteknik och omhändertagande av äldre, berättar hon. - Jag har tagit med mig mina nyförvärvade kunskaper hem till mitt land för att praktisera dem där.

Flest palestinier bland kursdeltagare i Israel
En av de kanske största utmaningarna är att nå ut till grannarna. Bland fjolårets 4 330 yrkesutövare som kom till Mashavs utbildningsprogram i Israel var palestinierna den största gruppen. Egyptier, jordanier och turkar deltog också i studierna.

Vi ska göra gränsen grönare
Inskriven i fredsfördraget mellan Israel och Jordanien är en klausul om samarbete för att utveckla Jordans floddal där ett gemensamt projekt skulle komma båda ländernas befolkning till godo.
-Kanske kommer den mest spännande framgången för alla våra ansträngningar att bli en allmän förbättring i just vår närregion, säger Rafael Goren, som är chef för Mashavs utrikes relationer hos Israels UD. -Detta kan bli det område, där hela Mellanösternregionen upplever en tidigare aldrig uppnådd tillväxt och utveckling.
Som psalmisten skrev för 3 000 år sedan: - - Och han skall vara lik ett träd, som planterats vid flodens vatten, som frambringar dess frukt vid den rätta årstiden, och hans blad skall inte vissna, och vad han än gör skall krönas med framgång (psalm 1:3).
Låt oss hoppas och bedja att fredens tid äntligen har kommit till Mellanöstern.
Översättning Norma Wiel-Berggren
Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.