Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

FORSKNING

Unikt miljöexperiment kunde bara göras på Jom Kippur
Av J. Stefan Rokem

Försoningsdagen, Jom Kippur, är den stora fastehelgen för judarna. I Israel upphör då all kommersiell och nästan all privat biltrafik. Detta har gett miljöforskarna ett unikt tillfälle att jämföra nivån på luftföroreningarna före, under och efter denna helg.

På så vis får de kontrollvärden att jämföra med och kan direkt se hur mycket som trafiken bidrar med och hur mycket som kommer från de industrianläggningar och kraftverk som hålls igång även under Jom Kippur.

ÄR BILARNA HUVUDORSAK TILL LUFTFÖRORENINGAR ?
Även om det är klart att det finns ett starkt samband mellan bilavgaser och luftföroreningar så har frågan om dess andel i utsläppen ej kunnat besvaras. Det finns konsensus att vissa typer av tung industri (kraftverk, oljeraffinaderier, viss kemisk industri) också bidrar till att påverka luftkvaliteten i omgivningen. Däremot har det hittills inte gått att bevisa med vetenskaplig noggrannhet, att bilar är huvudorsaken till luftföroreningarna. Framförallt politiker har en benägenhet att använda denna brist på entydiga bevis för att motivera fortsatt utbyggnad av vägnätet i Israel.

Luftföroreningar mäts med speciell apparatur som ställs ut på vissa platser. Det är vanligt att använda fasta mätstationer som följer luftens sammansättning vid olika tidpunkter på dygnet och vid olika årstider. Det som mäts, över hela världen, är ämnen som koloxid, ozon, kväveoxider, svaveldioxid och partiklar av en viss storlek. Kväveoxider anses vara huvudorsaken till andningsproblem som kan övergå i astma. Dessa gaser tillsammans med koloxid och partiklar finns i speciellt höga halter i luften i Tel Aviv området (Gush Dan). I Israel, och även i Sverige, har det nyligen fastslagits att just partiklar från dieselfordon utgör en stor hälsofara. Andelen dieselfordon i Israel har ökat betydligt de sista åren, då det inte längre bara är taxibilar och bussar som kör på diesel utan även privatbilar. De tillåtna gränsvärdena, som används som måttstock på hur allvarliga luftföroreningarna är, skiljer sig märkligt nog mellan olika länder.
I Israel började man i början av 70-talet mäta halterna av dessa luftföroreningar intill kraftverk som ju använder stora mängder fossila bränslen. Det visade sig att dessa kraftverk samt oljeraffinaderierna släpper ut svaveldioxid i höga halter i luften runt Haifa, Hadera och Ashdod. Idag finns 15 mätstationer utspridda över hela landet och täcker både städer och landsbygd. De ingår i ett nationellt nät med en central kontrollstation i Ramle där alla data samlas.

PRIVATBILARNAS PARADIS
Israels bilbestånd har ökat med 72 % de senaste nio åren (uppgift från Israels Statistiska Centralbyrå). 1998 fanns 1,7 miljoner bilar registrerade, och man räknar med att det ska finnas 2 miljoner år 2000. Även om bara 20 % av energiförbrukningen används för att driva fordon har man länge misstänkt att detta är den primära källan till luftföroreningarna. Men hur bevisar man det, på ett vetenskapligt oantastbart sätt, eftersom bilar och bussar ju är i gång dygnet runt. Man har räknat ut att 416 000 fordon rör sig på Tel Avivs gator under ett dygn. Tills nu har myndigheterna prioriterat privatbilismen och försökt att bygga ut vägnätet i samma takt som bilbeståndet ökat. Det har ej hjälpt. Bilköerna har växt. Politikernas löften att bygga ut de allmänna färdmedlen, som järnväg och tunnelbana, har mest varit prat och man har inte prioriterat dessa. Här krävs det stora långsiktiga investeringar som inte hinner ge dem röster vid nästa val.

EN DAG UTAN BILAR PÅ JOM KIPPUR
Jom Kippur (Försoningsdagen) är världsunik på det sätt den firas i Israel, framför allt därför att alla motorfordon står stilla under 25 timmar, med undantag för vissa utryckningsfordon. Detta faktum gav forskarna ett unikt tillfälle att få laboratorieliknande kontroll av sina mätvärden. Denna typ av miljöexperiment går inte att utföra någon annanstans.

BILARNA ÄR VERKLIGEN DEN STORA MILJÖBOVEN!
En detaljerad analys av luftföroreningar under Jom Kippur 1998 bevisar för första gången odisputabelt att luftföroreningar som mäts där det är "tjock" trafik kommer från fordonen. En jämförelse av luftföroreningarna under två på varandra följande dagar, där en av dagarna var Jom Kippur, visade att kväveoxider reducerades med 95 % , koloxid med 75 % och partiklar med 50 %, och att den stora minskningen skedde redan alldeles efter att helgdagsafton börjat. Dessa resultat visar för första gången utan diskussion att luftföroreningarna i Tel Aviv orsakas huvudsakligen av fordon och endast till liten del av stadens åldriga kraftverk

Författaren fil.dr. J. Stefan Rokem är forskare vid Hebreiska universitetet i Jerusalem på avdelningen för molekylär genetik och bioteknik. E-post: rokem@cc.huji.ac.ilTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.