Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Medicinska rön

98-nr2s19

Faktor X och blindhet

Den vanligaste anledningen till blindhet i västvärlden är sjukdomar som orsakar en patologisk nybildning av blodkärl på näthinnan. Dit hör t.ex. diabetes och förkalkning av näthinnans vener. Även förtidigt födda barn kan drabbas av nedsatt syn eller blindhet av samma anledning. Stefan Rokem rapporterar här om nya rön som gjorts i Israel, som kan leda till att sådana ögonskador kan förebyggas.

50 ÅRIG TEORI BEVISAD - OCH ÄMNET ISOLERAT
För 50 år sedan föreslog dåvarande chefen för ögonavdelningen på Hadassa sjukhuset, professor Isaac Michelson, att det kunde finnas någon faktor, han visste inte precis vad, som är ansvarig för bildandet av patologiska blodkärl i näthinnan. Han kallade faktorn för X. Den fick senare namnet Michelson faktorn. Under åren har många ämnen varit på förslag, men ingående undersökningar av dessa visade att ingen hade den effekt som tillskrivits faktor X.

För sex år sedan skedde genombrottet då professor Eli Keshet, avdelningen för molekylär biologi vid Hebreiska Universitetet - Hadassa Medicinska Fakulteten fann att vid låg syre- och blodtillförsel (ischemia) i vävnader ökade koncentrationen av en tillväxtfaktor. Denna har det vetenskapliga namnet "vascular endothelial growth factor" förkortat VEGF. I ett senare samarbete med professor Jakov Pe'er, som är den nuvarande chefen för ögonavdelningen på Haddassa sjukhuset i Ein Kerem, visades att VEGF är den eftersökta faktor X. Dessa resultat har bekräftats av andra forskarteam vid andra universitet.

NYA METODER FÖR ATT FÖRHINDRA BLINDHET
Med denna kunskap har dessa forskare senare visat att vid ischemia i näthinnan ökar halten av tillväxtfaktorn VEGF och att det då bildas nya blodkärl som ger upphov till små blödningar och en ansamling av patologiska ämnen på näthinnan. I senare stadier bildas membran som grumlar näthinnan och i kritiska fall lossnar näthinnan från sitt ursprungliga läge vilket ger upphov till blindhet.

För närvarande läggs den största forskningsmödan ner på att hitta metoder som kan neutralisera VEGF faktorn för att förhindra blindhet. En metod är att använda speciella antikroppar som specifikt binder VEGF faktorn och därmed neutraliserar dess effekt. En annan inriktning är att blockera receptorerna (som också isolerats av professor Keshet) för faktorn i ögat och på den vägen stoppa skadan den medför.

RENÄSSANS FÖR NEUROSEDYN?
En medicin som har visat lovande resultat är neurosedyn (thalidomide), som säkert många kommer ihåg med fasa, då den för över 30 år sedan gav upphov till grava missbildningar hos barn till mödrar som hade tagit denna medicin mot illamående i början av sin graviditet. Man vet numera att denna medicin har motverkat blodkärlsbildning. Därför prövas den idag för att förhindra bildandet av cancertumörer (vilka är beroende av blodtillförsel för att fortsätta sin okontrollerade celldelning). I preliminära försök har neurosedyn även visat sig stoppa bildandet av de patologiska blodkärlen i näthinnan.

Med upptäckten av VEGF faktorn finns nu hopp om alternativa, mindre drastiska metoder än de nu använda för behandling av icke önskvärd blodkärlsbildning i näthinnan. Nuvarande metoder såsom laserbehandling eller nerfrysning av de patologiska blodkärlen har ofta biverkningar genom att de kan skada även normala vävnader i näthinnan.

ISCHEMIA I ÖGONEN HOS FÖR TIDIGT FÖDDA SPÄDBARN
Den utlösande faktorn för formandet av blodkärl i näthinnan hos foster och för tidigt födda spädbarn är låg halt av syrgas. Hos för tidigt födda spädbarn, som läggs i kuvöser, påbörjas inte ischemia, och därför ökar inte VEGF halten som är faktorn som behövs för att nya blodkärl skall bildas. När de för tidigt födda spädbarnen förs ut ur kuvös till vanliga luften, utsätts de för tillfällig ischemia (mindre syrgas i luften jämfört med i kuvösen) vilket kan leda till patologiska halter av VEGF som i vissa fall leder till blindhet som kallas ROP (= retinopathy of prematurity). Försök på för tidigt födda råttor har visat att om man håller dem i en atmosfär med hög syrehalt, samtidigt som de injiceras med VEGF, undgår de att utveckla ROP när de tas ut i luften som har lägre syrehalt än en kuvös. Kanske är detta en framtida metod att förhindra ROP hos för tidigt födda spädbarn.

SVENSK ANKNYTNING
Ett nära samarbete mellan doktorerna Eli Keshet och Jakov Pe'er i Jerusalem å ena sidan och Anders Kvanta vid S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm å den andra planeras och kommer att stödjas av Carmen & Bertil Regnérs forskningsstiftelse.

J.Stefan RokemTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.