Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Forskning

FISKODLING I ISRAEL:
Mer fisk med mindre vatten

Av J. Stefan Rokem

Bristen på färskvatten är ett av Israels större problem. Det är akut och måste lösas. De relativt torra vintrarna vi haft under de senaste åren har ju inte förbättrat situationen. Många verksamheter där vatten används måste nu granskas noggrant för att kunna sänka förbrukningen. Ett av förslagen är att förbjuda bevattning av trädgårdar, både allmänna och privata, samtidigt som man är medveten om att det är svårt att övervaka. Ett annat är att använda renat avloppsvatten i flera sektorer i samhället än idag. Idag används renat avloppsvatten huvudsakligen i jordbruket för bevattning av grödor som inte används som mat. Nu har israeliska forskare utarbetat en metod för att minska förbrukningen av sötvatten vid fiskodling i dammar som i Israel har blivit en ansenlig näringsgren.

ÄVEN FISK BEHÖVER RENT VATTEN
Ett sätt att spara på vatten inom fiskodlingen har patenterats av ett forskarlag, lett av dr Jaap van Rijn från Jordbruksfakulteten vid Hebreiska Universitetet. De senaste årens utveckling av metoder för fiskodling har resulterat i att man idag kan odla femtio gånger fler fiskar i en viss vattenvolym i konventionella fiskdammar än tidigare. Så många fler fiskar medför dock att vattenkvalitén i dammarna snabbt försämras. Boven är fiskarnas kvävehaltiga avföring som innehåller ammoniak och nitrat. Dessa ämnen är giftiga vid högre halter. Tar man inte bort dem dör fisken.

Det finns då två möjligheter göra det. Den konventionella metoden är att spola bort föroreningarna med nytt färskvatten, men detta lämpar sig inte för vattenbristens Israel. Det andra alternativet är att rena vattnet i odlingen kontinuerligt. Dr van Rijns nya metod innebär att ammoniak och nitrat omvandlas till kvävgas som inte är giftig.

Dr Jaap van Rijn
Dr Jaap van Rijn från Hebreiska universitetets jordbruksfakultet tar upp ett par fiskar som odlats i en tank med cirkulerande vatten, där speciella bakterier "äter upp" fiskbajset.

NYTTIGA BAKTERIER RENAR VATTNET
Reningen görs i tre steg, där i varje steg olika bakterier gör jobbet. Slutresultatet är att den giftiga ammoniaken omvandlats till den ofarliga kvävgasen. Att kväve i gasform är ofarligt visas ju av att 79 % av den luft vi andas består av kväve.

I processens första steg förvandlas ammoniak till nitrat, vilket kräver luft (syre). För att uppnå bra luftning har Dr. van Rijn använt vedertagen teknik med droppfilter, i vilka det förorenade vattnet sakta sipprar över plastfolier som impregnerats med bakterierna. Detta foliematerial som patenterats av dr van Rijn har stor kontaktyta, 200 kvadratmeter per kubikmeter vatten. Det innebär att omvandlingen av ammoniak till nitrat sker snabbt. I det andra steget förvandlas nitratet till kvävgas i en sandbädd, där en annan typ av bakterier är aktiva. Det organiska materialet, som också förekommer i vattnet, består av olika kolhaltiga föreningar, som därefter bryts ner i en liten damm till koldioxid (också en gas) samt små organiska molekyler. Dessa tjänar som energikälla (föda åt bakterierna) i sandbädden. Efter det tredje steget återförs det nu renade vattnet till fiskdammen.

Fiskarna kan nu överleva utan att man behöver tillsätta mer färskvatten än den mängd som avdunstar naturligt. Metoden möjliggör intensiv fiskodling när tillgången på färskvatten är begränsad. Detta är nog så viktigt i den delen av världen där Israel ligger och gäller även för andra länder som har liknande vattensituation. Metoden är patenterad i stora delar av världen.

Enligt Israels Statistiska Centralbyrå producerades förra året 15,8 miljoner kilo fisk. Det framgår inte hur mycket av detta som fiskades ur Medelhavet och Akabaviken, och hur mycket som odlades i dammar med sött och bräckt vatten.

Vad gör regeringen åt vattenbristen?
Hur skall Israel klara vattenbristen när avsaltningsanläggningarna som beställts inte kan bli färdiga förrän om 2-3 år? Israels vattenmyndighet har föreslagit regeringen att förbjuda bevattning under tre år i de trädgårdar som staten ansvarar för, skära ner vattentillförseln till industrin med 10% och höja vattenpriset till allmänheten med 20 %, skriver Ma´ariv. Som vanligt är det vattenståndet i Genesaret som drivit fram sparförslagen. Som många gånger tidigare befaras i år vattnet sjunka till en all-time low.

AHP

Sedan detta skrivits, meddelas det i Ha'aretz, att vattenbristen är ännu större än man trott tidigare, och att havsvatten har börjat läcka in i den södra grundvattentäkten. På grund av den låga nederbörden denna vinter saknas 475 miljoner kubikmeter för 2001, säger Israels vattenkommissionär Shimon Tal. All vattenförbrukning måste sänkas, säger Tal och hoppas att regeringen nu äntligen snabbt ska utfärda erforderliga bestämmelser.

Red.

Textlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.