Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Reportage

1-97 sid.14

Blev teologie doktor tack vare stort stöd från Judiska Församlingens medlemmar

David Fischer, född i Stockholm 1948, gift med en judisk flicka från Malmö och ett-barns pappa, tillhör "andra generationen" och tyckte det var intressant att fråga församlingsmedlemmarna var de stod i förhållande till det judiska, till Församlingen och till Israel. Det är den första kompletta undersökning i sitt slag som gjorts här i Norden.

Han skickade ut frågeformulär till 1000 personer mellan 15 och 75 år och fick 70% tillbaka. När det är församlings- eller rabbinval, bryr sig sällan mer än 35% om att rösta. David Fischer vill genom Menorah framföra ett stort tack till alla som hjälpt honom med underlaget till en mycket intressant avhandling. Med denna, och ett tidigare licenciatarbete som grund, promoveras han denna vår vid Uppsala Universitet till den förste judiske teologie doktorn i Europa.
Som handledare hade David professorerna Thorleif Pettersson i Uppsala och sedan tidigare Göran Gustafsson i Lund, båda i ämnet religionssociologi.

Visar Församlingen vad dess medlemmar tycker
Avhandlingen är synnerligen användbar som underlag för beslut som rör den framtida utvecklingen av Församlingen, övriga judiska institutioner och de frivilliga verksamheterna, inkluderande de för Israel. "Det mest häpnadsväckande som kom fram i undersökningen" säger David, "är Israels stora betydelse för de tillfrågade och att det nationellt judiska är mycket viktigare än det religiöst judiska för den egna självidentifikationen".

Många äldre, mindre intresse bland de unga
Att det finns en överrepresentation av äldre bland församlingsmedlemmarna och att ungdomen generellt inte har så stort religiöst eller sionistiskt engagemang är väl kanske inte så förvånande. Men det bådar inte gott för framtiden. David Fischer tror inte att man kan råda bot på detta enbart genom att öka antalet medlemmar, om man inte samtidigt får fram fler aktiva. Han föreslår att man gör något åt den anonymitet som i likhet med samhället i stort finns hos Församlingen och att man gör betydligt mera för att dra in de passiva medlemmarna i verksamheten som ju i stor utsträckning bärs upp av frivilliga krafter. Det gäller också att alla dessa frivilliga får uppmuntran och erkänsla.

Mycket starkt intresse för Israel
När det gäller staten Israel, ger undersökningen belägg för att det föreligger ett starkt intresse. En majoritet har besökt landet fem, sex gånger. Man ger pengar för olika ändamål och köper gärna israeliska varor. Det beror på att en stor del av medlemmarna är invandrare som har en stark känsla för Israel. Man ställer upp för Israel, för att det anses som den enda säkra räddningen för förföljda judar i diasporan. Erfarenheterna från andra världskriget spelar här en viktig roll.
Avhandlingen innehåller betydligt mera matnyttigt än enbart resultatet av enkäten. Det finns i den en sammanfattning av judarnas historia i Sverige, en beskrivning av alla judiska institutioner och verksamheter i Stockholm samt en jämförelse med utländska, främst brittiska förhållanden. Absolut läsvärd och framför allt tänkvärd!
Franz T Cohn

David Fischer: Judiskt liv, en undersökning bland medlemmarna i Stockholms Judiska Församling. Uppsala 1996. Megillaförlaget. Pris kr 180. Best.tel. 08-760 7180Textlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.